Գեոմորֆոլոգիան գիտություն է Երկիր մոլորակի ձևի,արտաքին կառուցվածքի մասին:Այն ընդգրկում է երկիր մոլորակի մեգա ձևերից մինչև ֆրացիա:

Դասընթացը ներառում է մանրամասներ այն ինժեներական սարքավորումների, դրանց կիրառման առանձնահտկությունների և սարքավորումների հաշվարկների վերաբերյալ, որոնք կիրառվում են  տարբեր բնապահպանական հիմնախնիրներ լուծելու համար (օր.` կենցաղային և արդյունաբերական կեղտաջրեր, կենցաղային և արդյունաբերական թափոնների կառավարում, գազերի մաքրում և այլն):

Դասընթացում ներկայացված են նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման գործընթացի  նպատակներն ու խնդիրները, իրականացման մանարամասները, հանրային մասնակցության սկզբունքները, ինչպես նաև նախագծային փաստաթղթերի բնապահպանական փորձաքննության ներկայացման պահանաջները և եզրակացություն ստացման կարգը: