Հիդրավլիկան ուսումնասիրում է հեղուկի հավասարակշռության և շարժման օրենքները: ¸³ëÁÝóóÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ áõë³ÝáÕÇÝ ï³É ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñ ËáÕáí³Ï³ß³ñ»ñáõÙ, çñ³ÝóùÝ»ñáõÙ, Ñǹñáï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ ¨ Ù»ù»Ý³Ý»ñáõÙ Ñ»ÕáõÏÝ»ñÇ ß³ñÅÙ³Ý ½³Ý³½³Ý ѳßí³ñÏÝ»ñ ϳï³ñ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É:Հիդրավլիկան ուսումնասիրում է հեղուկի հավասարակշռության և շարժման օրենքները: ¸³ëÁÝóóÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ áõë³ÝáÕÇÝ ï³É ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñ ËáÕáí³Ï³ß³ñ»ñáõÙ, çñ³ÝóùÝ»ñáõÙ, Ñǹñáï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ ¨ Ù»ù»Ý³Ý»ñáõÙ Ñ»ÕáõÏÝ»ñÇ ß³ñÅÙ³Ý ½³Ý³½³Ý ѳßí³ñÏÝ»ñ ϳï³ñ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É: