¸³ëÁÝóóÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿` áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ ï³É ·Çï»ÉÇùÝ»ñ Ø»Í »½ñ³ã³÷»ñáí ¨ íï³Ý·³íáñ µ»éÝ»ñÇ, ¹ñ³Ýó ³Ýíï³Ý· ÷á˳¹ñÙ³Ý, ѳïáõÏ ß³ñųϳ½ÙÇ ï»ë³ÏÝ»ñÇ, ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ó³ÝóÇ ÙṻɳíáñÙ³Ý, ³ñ³· ÷ã³óáÕ µ»éÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: ²Û¹åÇëÇ µ»éÝ»ñÇ ÷á˳¹ñÙ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ, »ñÃáõÕáõ, ß³ñųϳ½ÙÇ ÁÝïñÙ³Ý Ù³ëÇÝ: ìï³Ý·³íáñ µ»éÝ»ñÇ ÷á˳¹ñÙ³Ý ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, íï³Ý·³íáñáõÃÛ³Ý Ýß³ÝÝ»ñÇ, Ù³ÝÇåáõÉdzóÇáÝ Ýß³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:

l

Դասընթացում դիտարկվում են ՃԵԿ-ի տեխնիկական միջոցների կիրառման կանոնները, նրանց կառուցվածքը և տեխնոլոգիական հնարավորությունները, ճարտարագիտական հաշվարկները և նորմատիվային բնույթները, երթևեկության կազմակերպման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները, որոնք վերաբերվում են ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման բնագավառին:

sxema

Առարկան իրենից ներկայացնում է ճանապարհային ոստիկանության դերը, հիմնական խնդիրները և ճանապարհային երթևեկության անվտանգությանը վերաբերվող հիմնախնդիրները:


  Ճանապարահյին  նշաններ

¸³ëÁÝóóáõÙ ¹Çï³ñÏíáõÙ »Ý ÐÐ § ֳݳå³ñѳÛÇÝ »ñè»ÏáõÃÛ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý Ù³ëÇÝ ¦ ûñ»ÝùÁ, ÁݹáõÝí³Í օգոստոսի 31, 2007Ã: سëݳíáñ³å»ëª í³ñáñ¹Ý»ñÇ, áõÕ¨áñÝ»ñÇ, Ñ»ïÇáïÝ»ñÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ʳãÙ»ñáõÏÝ»ñÇ ³ÝóÙ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ: ì³½³Ýó: îñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ ¹ÇñùÁ »ñè»Ï»ÉÇ Ù³ëÇ íñ³: ֳݳå³ñѳÛÇÝ Ýß³ÝÝ»ñ ¨ ·Í³ÝßáõÙÝ»ñ: ²é³çÇÝ µáõÅ. û·ÝáõÃÛ³Ý ïñÙ³Ý Ó¨»ñÁ Öîä-Ý»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï: îñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙÝ ³ñ·»ÉáÕ ³Ýë³ñùáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ: