Ուսանողներին դասավանդել  օտար լեզու (ի դեմս անգլերենի ),  կատարելագործել ուսանողների բանավոր և գրավոր խոսքը