Կրթական աստիճանը` բակալավր

Կրթական մոդուլ` 6ՃԿԹ007

Մասնագիտություն`

«073201.00.6 - Շինարարություն»

Կրթական ծրագիր`

«073201.09.6 - Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և  շահագործում»