Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողին ծանոթացնել  համացանցի կառուցվածքին, Web ծրագրավորման հիմունքներին, նախագծման ծրագրային միջոցներին և դրանց տեսակներին:

Ինչպես նաև ծանոթացնել HTML հիպերտեքստային լեզվի հիմնական հասկացությունների հետ: