Դասընթացի շրջանակներում ներկայացնել համակարգչի և նրա բաղկացուցիչ մասերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները, բնութագրերն ու աշխատանքի սկզբունքը, նրանց կապակցման միջոցները, կատարել սարքերի միացում ու ծրագրային կարգավորում:

Ներկայացնել ինֆորմացիայի արտապատկերման սարքերի տիպերը, դրանց հիմնական բնութագրերը, աշխատանքի

սկզբունքը, կարողանալ միացնել և կարգավորել դրանց աշխատանքը: