ECAD ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ Ý³Ë·ÍáõÙÁ, Altium Designer և Creo Íñ³·ñ³ÛÇÝ ÷³Ã»Ãների ÙÇçáóáí, áñå»ë  ¹³ëÁÝóó ÁÝ·ñÏí³Í է Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ÏñóٳëáõÙ: ¸³ëÁÝóóÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿՝ áõë³ÝáÕÇÝ ëáíáñ»óݻɠ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ³íïáÙ³ï³óí³Í ѳٳϳñ·áí  ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ý³Ë³·ÍáõÙ, áñÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í »Ý ïå³ë³ÉÇÏÝ»ñ,  մեխանիկական դետալներ, էսքիզային և հավաքական գծագրեր:

 ¸³ëÁÝóóáõÙ ¹Çï³ñÏíáõÙ »Ý տպասալիկների, հավաքական գծագրերի  և մեխանիկական դետալների ݳ˳·ÍÙ³Ý, ինչպես նաև նրանց արտադրման  տարբեր փուլերում առաջացող հնարավոր ÑÇÙݳËݹÇñÝ»ñն ու հիմնահարցերը: