Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողին տալ գիտելիքներ մոդելավորման   համակարգերի հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդների և իրականացման փուլերի մասին: