Տրվում են տեղեկեւթյուններ բնական ու արհեստական ցրտի աղբյուրների, նրանց տեսակների, սկզբունքային սխեմայի, կիրառվող սառնարանային ագենտների (ս.ագ.) մասին, թեռրմոդինամիկական ցիկլերի և հաշվարկի մեթոդի մասին