¸³ëÁÝóóÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ׳ñï³ñ³·Çï³Ï³Ý ϳéáõÛóÝ»ñÇ Ý³Ë³·ÍÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï áõÝ»Ý³É ³ÝÑñ³Å»ßï áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ »é³ã³÷ ûµÛ»ÏïÝ»ñÁ ѳñÃáõÃÛ³Ý íñ³ åñáÛ»ÏódzݻñÇ Ù»Ãá¹áí ×ßïáñ»Ý ³ñï³å³ïÏ»ñ»Éáõ, ÇÝãå»ë ݳ¨ åñáÛ»ÏóÇáÝ å³ïÏ»ñÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ µÝûñÇÝ³Ï ûµÛ»ÏïÁ ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ×ßïáñ»Ý å³ïÏ»ñ³óÝ»Éáõ ¨ í»ñ³ñï³¹ñ»Éáõ ѳٳñ:

¸³ëÁÝóóáõÙ ¹Çï³ñÏíáõÙ »Ý ѳñÃáõÃÛ³Ý íñ³ »ñÏñ³ã³÷³Ï³Ý Ó¨»ñÇ ×ß·ñÇï Ýϳñ³·ñÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ ¨ ѳٳå³ï³ëË³Ý ÑÇÙݳËݹÇñÝ»ñÁ, áñáÝù í»ñ³µ»ñíáõÙ »Ý ׳ñï³ñ³·ÇïáõÃ۳ݠ µÝ³·³í³éÇÝ:


 Շինարարական գծագրության դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել ճշգրիտ և տեխնիկապես գրագետ գծագրել շենքի նախագիծը և կարդալ գծագրերը:

Դասընթացի ուսումնասիրության ընթացքում ուսանողները հմտություն են ձեռք բերում տարածական տեխնիկական ձևերը հարթության վրա պատկերելու և գծագրի վրա առաջադրված տեսքերից օգտվելով` դատելու տարածական ձևի մասին:

  Շինարարական գծագրության նպատակն է նաև ուսանողներին սովորեցնել օգտվելու ստանդարտներից (ԳՈՍՏ) և տեխնիկական գրականությունից:


Photoshop CS6, Illyustrator CS6 

Համակարգչային գրաֆիկական ծրագրեր են:

Հնարավորություն լիարժեք աշխատանք պատկերների հետ: