Դասընթացի նպատակն է՝ որակական նոր հարթության վրա բարձրացնել ուսանողների վերլուծական և հիմնավորման կարողությունները, արդյունավետ քննարկումներ և բանավեճեր կատարելու հմտությունները:

 Դասընթացում դիտարկվում են գոյաբանության, իմացաբանության և սոցիալ-փիլիսոփայական հիմնախնդիրները, որոնք նպաստում են  հասարակության մեջ և շրջա­կա միջավայրում մար­դու տե­ղի ու դերի ճիշտ գնահատմանը, հիմ­­­նավորված արժեհամակարգի պահ­­պանմանը: