Դասընթացում դիտարկվում են գծային հանրահաշվի և մաթեմատիկական անալիզի այն հիմնախնդիրները, որոնք վերաբերվում են ճարտարապետության բնագավառին: