Կրթական աստիճանը՝ բակալավր

Կրթական մոդուլ՝ ՆԹԴ001

Կրեդիտ՝ 3

Մասնագիտություն՝ 271500-Ճարտարապետություն և դիզայն

Նյութերի դիմադրություն դասընթացը ընդգրկված է բակալավրի կրթական աստիճանում` ընդհանուր մասնագիտական կրթամասում: