Դասընթացում դիտարկվում են բարդ դիմադրության և ստատիկորեն անորոշելի համակարգերի լարվածադեֆորմացիոն վիճակների ուսումնասիրության հիմնախնդիրները, որոնք վերաբերում են ընդհանուր մեթոդների մշակման բնագավառին:

Կրթական աստիճանը՝ բակալավր

Կրթական մոդուլ՝ 6ՆԹԴ004

Կիսամյակ՝ IV

Կրեդիտ՝ 2

Մասնագիտություն՝ 041101.00.6 - Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

Կրթական աստիճանը՝ բակալավր

Կրթական մոդուլ՝ ՆԹԴ001

Կիսամյակ՝ III

Կրեդիտ՝ 3

Մասնագիտություն՝ 073101.00.6 - Ճարտարապետություն

Դասընթացում դիտարկվում են դեֆորմացվող պինդ մարմինների հավասարակշռության ընդհանուր հավասարումների ստացման և նրանց օգնությամբ մարմինների լարվածային-դեֆորմացիոն վիճակների ուսումնասիրության հիմնախնդիրները, որոնք վերաբերում են կիրառական մեխանիկայի բնագավառին:

Կրթական աստիճանը՝  մագիստրոս
Կրթական մոդուլ` 7ՆԹԴ002
Կրեդիտ`  2
Մասնագիտություն՝    073201.00.7-Շինարարություն
Կրթական ծրագիր՝ 073201.09.7-Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում

Կրթական աստիճանը՝ բակալավր

Կրթական մոդուլ՝ 6ՆԹԴ001, 6ՆԹԴ002

Կիսամյակ՝ III, IV

Կրեդիտ՝ 5, 5

Մասնագիտություն՝ 073201.00.6 - Շինարարություն

Կրթական աստիճանը՝ բակալավր
Կրթական մոդուլ՝ ՆԹԴ001
Կրեդիտ՝ 3
Մասնագիտությունը՝    271500- Ճարտարապետություն և դիզայն

Նյութերի դիմադրություն դասընթացը ընդգրկված է բակալավրի կրթական աստիճանում` ընդհանուր մասնագիտական կրթամասում: