Կրթական աստիճանը՝  մագիստրոս
Կրթական մոդուլ` 7ՆԹԴ002
Կրեդիտ`  2
Մասնագիտություն՝    073201.00.7-Շինարարություն
Կրթական ծրագիր՝ 073201.09.7-Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում

Կրթական աստիճանը՝ բակալավր

Կրթական մոդուլ՝ 6ՆԹԴ002

Կիսամյակ՝ IV

Կրեդիտ՝ 5

Մասնագիտություն՝ 073201.00.6 - Շինարարություն

 

Կրթական աստիճանը՝ բակալավր
Կրթական մոդուլ՝ ՆԹԴ001
Կրեդիտ՝ 3
Մասնագիտությունը՝    271500- Ճարտարապետություն և դիզայն

Նյութերի դիմադրություն դասընթացը ընդգրկված է բակալավրի կրթական աստիճանում` ընդհանուր մասնագիտական կրթամասում: