Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ շինարարական նյութերի և իրերի արտադրության հիմնականհումքիարտադրության տեխնոլոգիայի հիմունքներիհիմնական հատկությունների և արդյունավետ կիրառման բնագավառի մասին