Առարկան ուսանում է շինարդյունաբերության ձեռնարկությունների տեխնոլոգիական նախագծման նորմատիվների հիմունքները, որոնք կկիրառվեն նաև կուրսային և դիպլոմային աշխատանքներում:

Անօրգանական կապակցող նյութեր

Շինարարական նյութերը շինարարության հիմքն են։ Այս դասընթացում ուսանողը ուսումնասիրում է տարբեր կառուցվածքի շինարարական նյութերի հատկությունները, դրանց հետագա հմուտ ընտրության, ճիշտ և գրագետ կիրառման համար։ Դա արվում է համապատասխան շենքերի և կառույցների նշանակությանը« դրանց կոնստրուկտիվ առանձնահատկությունների «արտաքին միջավայրի ազդեցության բնույթի։ Ուստի անհրաժեշտ է խորը ուսումնասիրել նյութերի հատկությունները և դրանց օգտագործման պայմանները, որը հնարավորություն կտա բարձրացնել շինարարության արդյունավետությունը, որակը և երկարակեցությունը։

¸³ëÁÝóóÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿` Ý»ñϳ۳óÝ»É Ñ³Ýù³ÛÇÝ ¨ ûñ·³Ý³Ï³Ý ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ÝÛáõûñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ ijٳݳϳÏÇó ·Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ïáí Ý»ñϳ۳óíáõÙ ¿ ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ÝÛáõûñÇ ¨ å³ïñ³ëïí³ÍùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ»é³ÝϳñÝ»ñÁ, ųٳݳϳÏÇó ·ÇïáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ýí³×áõÙÝ»ñÁ£

¸³ëÁÝóóáõÙ ¹Çï³ñÏíáõÙ »Ý ųٳݳϳÏÇó ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ÝÛáõûñÇÝ ¨ å³ïñ³ëïí³ÍùÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý åñáó»ëÝ»ñÇ ·Çï³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ£ гïáõÏ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ ¿ ïñíáõÙ ¿Ý»ñ·³- ¨ ÝÛáõóËݳÛáÕ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³ÝÁ£